Sydney Opera House, Sydney, Australia, 1973_02.jpg