Sydney Opera House, Sydney, Australia, 1973_01.jpg